Czynności notarialne / Kancelaria Notarialna Daleszyńscy, Szczecin
Czynnosci notarialne
Notariusz dokonuje nastęjących czynności:
  • sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, dla któh przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego lub jeżeli taka jest wola stron,
  • sporzżdza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia: własnoręności podpisu, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organów,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniędze i papiery wartościowe w związku z dokonaną czynnością,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • dokonuje innych czynności wynikające z odrębnych przepisów
Ponadto notariusz udziela bezpłatnej informacji odnośnie dokonywanych czynności notarialnych